Algemene voorwaarden online bestelling wedstrijdlicentie

Inhoud

 1. Algemeen Wedstrijdlicentie
 2. Gegevens KNSB
 3. Overeenkomst en betaling
 4. Ingangsdatum en geldigheidsduu
 5. Prijs
 6. Bedenktijd
 7. Tussentijdse opzegging
 8. Persoonsgegevens
 9. Binding Dopingreglementen en Dopingautoriteit
 10. Klachtenregeling
 11. Slotbepalingen

1.    Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van de multidisciplinaire wedstrijdlicentie van de KNSB (“wedstrijdlicentie”) via de website van de KNSB.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de site van de KNSB.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden de KNSB niet.
 • De wedstrijdlicentie is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Per persoon kan slechts één (1) wedstrijdlicentie worden verkregen.
 • Personen die een wedstrijdlicentie verkrijgen moeten lid zijn van een bij de KNSB aangesloten vereniging.

2.   Gegevens KNSB

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
Mississippidreef 153
3565 CE  Utrecht
Telefoonnummer: 088-4892000
E-mailadres: info@knsb.nl
KvK-nummer: 40506465
BTW-nummer: NL002561293B01

3.    Overeenkomst en betaling

 • De overeenkomst met de KNSB tot het gebruik van de wedstrijdlicentie komt tot stand op het moment van aanvraag van de licentie en de toekenning daarvan door de KNSB
 • Bij de aanvraag dient de prijs van de wedstrijdlicentie, zoals vermeld op deze website, te worden betaald. Deze betaling vindt uitsluitend plaats via de betaalomgeving op website van de KNSB.
 • Na betaling is de overeenkomst tot stand gekomen en ontvangt de aanvrager van de KNSB zo spoedig mogelijk digitaal een ontvangstbevestiging van de verkrijging van de wedstrijdlicentie.
 • De KNSB neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data tussen u en de KNSB en zorgt hij voor een veilige web omgeving. De KNSB zal tevens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen met betrekking tot uw elektronische betaling.

4.    Ingangsdatum en geldigheidsduur

 • De wedstrijdlicentie gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen of indien er een andere datum is aangegeven, op deze datum.
 • De wedstrijdlicentie is één jaar geldig (365 dagen).
 • De wedstrijdlicentie vervalt na het verstrijken van de looptijd van de wedstrijdlicentie of na een tussentijdse intrekking door de KNSB. Er kunnen dan geen rechten meer worden ontleend aan de wedstrijdlicentie.

5.    Prijs

 • Gedurende de geldigheidsduur van de wedstrijdlicentie worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 • De KNSB stelt jaarlijks de prijs van de wedstrijdlicentie vast (“de licentieprijs”). Inschrijfgeld voor wedstrijden zijn niet in de licentieprijs inbegrepen.
 • De genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.    Bedenktijd

 • Binnen 14 dagen ná de totstandkoming van de overeenkomst kunt een beroep doen op uw wettelijk ontbindingsrecht. Dit betekent dat u het recht heeft om zonder opgave van reden de overeenkomst tot het gebruik van de wedstrijdlicentie te ontbinden, tegen volledige restitutie van de licentieprijs.
 • Indien u van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, kunt u dat kenbaar maken via het formulier op de website van de KNSB of door het sturen van een e-mail naar info@knsb.nl onder vermelding van de in het formulier op de website genoemde gegevens.
 • De wedstrijdlicentie vervalt onmiddellijk na de ontvangst door de KNSB van uw beroep op het ontbindingsrecht.
 • U doet nadrukkelijk afstand van uw ontbindingsrecht zodra u op welke wijze dan ook gebruik maakt van de wedstrijdlicentie, bijvoorbeeld door uw aanmelding voor- of deelname aan een door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijd.
 • De KNSB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor u.

7.    Tussentijdse opzegging

 • U kunt uw wedstrijdlicentie niet tussentijds opzeggen.
 • Uitsluitend in geval van overlijden kan de licentieprijs - verminderd met € 5,00 administratiekosten - worden terugbetaald. In alle andere gevallen is gehele of gedeeltelijke restitutie van de licentieprijs uitgesloten.
 • De KNSB is gerechtigd om uw wedstrijdlicentie tussentijds direct in te trekken, te blokkeren of op te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de licentieprijs, wanneer:
  • de door u opgegeven persoonlijke gegevens niet naar waarheid blijken te zijn ingevuld;
  • blijkt dat u geen lid bent van de door u opgegeven vereniging c.q. organisatie of als lid geschorst of geroyeerd bent door die vereniging c.q. organisatie;
  • achteraf blijkt dat de online betaling van de wedstrijdlicentie niet is geslaagd of alsnog is geannuleerd;
  • u in gebreke bent met uw financiële verplichtingen jegens de KNSB of aan haar gelieerde derden;
  • de KNSB van oordeel is dat u in strijd handelt met deze voorwaarden of met enig toepasselijk reglement van de KNSB of van derden of enig wettelijk voorschrift.
  • de tuchtcommissie, commissie van beroep of geschillencommissie van de KNSB in een tuchtrechtelijke procedure oordeelt dat u geen recht meer heeft op de wedstrijdlicentie.

8.   Persoonsgegevens

 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de KNSB-reglementen en conform het Privacy Statement van de KNSB.

          Doel van de verstrekking van gegevens:

 • Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst met betrekking tot de wedstrijdlicentie.
 • Dit betekent dat uw gegevens onder meer worden gebruikt ten behoeve van uw registratie als deelnemer aan een wedstrijd.
 • Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u te informeren over een wijziging of afgelasting van een wedstrijd.
 • NB: u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de website van de organisatie voor eventuele wijzigingen of afgelastingen.
 • Uw gegevens zullen door de KNSB ter beschikking worden gesteld aan de organisaties van door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en zijn gekoppeld aan de inschrijf- en uitslagensystemen van die organisaties.
 • De gegevens kunnen ook verstrekt worden aan nationale en internationale organisaties (als NOC*NSF, Nederlandse Dopingautoriteit, WADA, ISU, IOC, World Skate), doch uitsluitend ten behoeve van de uitvoering en uitoefening van de met de wedstrijden betrokken reglementen en regels.
 • Deelname aan door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden betekent ook dat u vermeld wordt in de wedstrijduitslagen op o.a. knsb.nl en schaatsen.nl en/of andere uitslagen databases (inclusief tussentijden en scores).
 • De openbare uitslagen van verreden wedstrijden (inclusief tussentijden en scores) kunnen door derden worden gebruikt voor analyses en zijn geen exclusief eigendom van KNSB of licentiehouder.
 • De KNSB kan uw gegevens ook gebruiken om haar statutaire doelstelling, het bevorderen van de schaatssport en skatesport in Nederland, te bereiken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de KNSB informatie over en uitnodigingen voor deelname aan door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden aan u kan (laten) versturen en (gerelateerd) beeldmateriaal bij een verslag van een wedstrijd of event kan gebruiken.
  Uw gegevens zullen nimmer zonder uw voorafgaande toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden.

9. Binding Dopingreglementen en Dopingautoriteit

Licentiehouders zijn verplicht om:

 • de toepassing van het Nationaal Dopingreglement van de KNSB zoals gepubliceerd op www.knsb.nl (hierna: Dopingreglement), de internationale Reglementen en bepalingen, alsmede het reglement op de Bondsrechtspraak, zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen medewerking te verlenen;
 • zich te onderwerpen aan dopingcontroles, inclusief bloedcontroles, conform het Dopingreglement en/of het dopingreglement van de ISU;
 • de beslissingen (besluiten en beschikkingen) van de Dopingautoriteit, uitsluitend voor zover deze voortvloeien uit de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en het Dopingreglement te aanvaarden en na te leven (met behoud van het recht van bezwaar en/of beroep). Hiertoe behoren in elk geval de volgende beslissingen:
  • De beslissing op een verzoek om dispensatie.
  • De beslissing om een sporter toe te voegen aan de topsportgroep (Registered Testing Pool), alsmede de beslissing om een sporter die in de topsportgroep is opgenomen, uit die groep te laten afvloeien.
  • De beslissing tot aanwijzing van een sporter bij wie in het kader van het dopingcontroleproces een of meer lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
  • De beslissing dat een sporter of andere persoon zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een aan hem/haar wegens het begaan van een dopingovertreding opgelegde periode van uitsluiting, waaronder tevens dient te worden begrepen de beslissing inzake de gevolgen van het niet naleven van de opgelegde periode van uitsluiting.
  • Het in rekening brengen van een tarief ter vergoeding van het uitvoeren van het doping controleproces.
  • De beslissing om een ‘strike’ toe te kennen wegens een whereabouts-fout.
 • De beslissingen van de volgende door de Dopingautoriteit ingestelde commissies te aanvaarden en na te leven (met behoud van het recht van bezwaar en/of beroep):
  • Geneesmiddelen Dispensatie Sportercommissie (GDS-commissie);
  • GDS-beroepscommissie;
  • Commissie Naleving Dopingsancties (CND);
  • Beroepscommissie Naleving Dopingsancties;

en eventuele nieuwe, uitsluitend uit verplichtingen op basis van de World Anti-Doping Code voortvloeiende, op te richten commissies ten behoeve van het dopingcontroleproces (zoals bedoeld in de Wuab).

 • in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het reglement op de Bondsrechtspraak te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van het Dopingreglement en/of de (tucht-)rechtspraak van de KNSB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNSB, te aanvaarden;
 • de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of reglement op de Bondsrechtspraak worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden;
 • te aanvaarden dat de KNSB alle direct en indirecte schade van de KNSB in verband met een dopingovertreding van de licentiehouder door de KNSB op de licentiehouder kan worden verhaald.

10.   Klachtenregeling

 • Heeft u een vraag of klacht over de online bestelling of over de wedstrijdlicentie, dan kunt u die sturen aan licentie@knsb.nl. De KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw vraag of klacht reageren.

11.   Slotbepalingen

 • Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig voor aanvang van een wedstrijd een wedstrijdlicentie te bestellen. De KNSB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt doordat u de wedstrijdlicentie, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig heeft verkregen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van een tijdelijke storing in de online bestelmodule.
 • De KNSB heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op de website van de KNSB aangekondigd en per e-mail aan u medegedeeld, waarna u veertien (14) dagen de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de aangekondigde wijziging, bij gebreke waarvan u geacht wordt de wijziging te hebben geaccepteerd.
 • Alle geschillen, m.u.v. geschillen omtrent doping, matchfixing en seksuele intimidatie, voor zover deze samenhangen met de wedstrijdlicentie worden conform artikel 27 van de Statuten van de KNSB, met uitsluiting van de burgerlijk rechter in de vorm van bindend advies beslecht door de Geschillencommissie.
 • De KNSB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door middel van het gebruik van uw wedstrijdlicentie in de breedste zin van het woord.

Utrecht, 2-6-2021

Versie V3.1