Algemene voorwaarden online bestelling wedstrijdlicentie

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Aanbod: Wedstrijdlicentie
 3. Overeenkomst en betaling
 4. Ingangsdatum en geldigheidsduur
 5. Gegevens KNSB
 6. Persoonsgegevens
 7. Prijs
 8. Bedenktijd
 9. Tussentijdse opzegging
 10. Klachtenregeling
 11. Slotbepalingen

1.    Algemeen

 

 • Deze Algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op het online bestellen van de multidisciplinaire wedstrijdlicentie van de KNSB (“wedstrijdlicentie”) via de website van de KNSB.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de site van de KNSB.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.    Aanbod: Wedstrijdlicentie

 • Het aanbod van de wedstrijdlicentie (het "Aanbod") is te vinden op de site van de KNSB.
 • Het Aanbod vermeldt de voorwaarden, die naast deze algemene voorwaarden, zijn verbonden aan de verkrijging van de wedstrijdlicentie.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de KNSB niet.
 • De wedstrijdlicentie is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Per persoon kan slechts één (1) wedstrijdlicentie worden verkregen.
 • Personen die een wedstrijdlicentie verkrijgen moeten lid zijn van een bij de KNSB aangesloten vereniging.

3.    Overeenkomst en betaling

 • De overeenkomst tussen u en de KNSB tot het gebruik van de wedstrijdlicentie komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het Aanbod.
 • Bij de aanvaarding van het Aanbod dient u de prijs van de wedstrijdlicentie, zoals vermeld in het Aanbod, te betalen. Deze betaling vindt uitsluitend plaats op de website van de KNSB via iDeal en in euro’s.
 • Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u van de KNSB zo spoedig mogelijk digitaal een ontvangstbevestiging van de verkrijging van de wedstrijdlicentie.
 • De KNSB neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data tussen u en de KNSB en zorgt hij voor een veilige web omgeving. De KNSB zal tevens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen met betrekking tot uw elektronische betaling.
 • De wedstrijdlicentie gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen of indien er in het Aanbod een andere datum is aangegeven, op deze datum.
 • Het Aanbod kan tevens vermelden dat de wedstrijdlicentie pas ingaat op moment dat door u aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • De wedstrijdlicentie is één (1) jaar geldig, tenzij in het Aanbod is bepaald dat er sprake is van een andere geldigheidsduur.
 • De wedstrijdlicentie vervalt na het verstrijken van de looptijd van de wedstrijdlicentie of na een tussentijdse intrekking door de KNSB. Er kunnen dan geen rechten meer worden ontleend aan de wedstrijdlicentie.

4.    Ingangsdatum en geldigheidsduur

 • De wedstrijdlicentie gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen of indien er in het Aanbod een andere datum is aangegeven, op deze datum.
 • Het Aanbod kan tevens vermelden dat de wedstrijdlicentie pas ingaat op moment dat door u aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • De wedstrijdlicentie is één (1) jaar geldig, tenzij in het Aanbod is bepaald dat er sprake is van een andere geldigheidsduur.
 • De wedstrijdlicentie vervalt na het verstrijken van de looptijd van de wedstrijdlicentie of na een tussentijdse intrekking door de KNSB. Er kunnen dan geen rechten meer worden ontleend aan de wedstrijdlicentie.

5.    Gegevens KNSB

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Mississippidreef 153

3565 CE  Utrecht

Telefoonnummer: 088-4892000 (di - vr tussen 10.00-16.00u)

E-mailadres: info@knsb.nl

KvK-nummer: 40506465

BTW-nummer: NL002561293B01

6.    Persoonsgegevens

 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt, in overeenstemming met de Algemen Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de KNSB reglementen en conform het Privacy Statement van de KNSB.

Doel van de verstrekking van uw gegevens:

 • Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst met betrekking tot de wedstrijdlicentie.
 • Dit betekent dat uw gegevens onder meer worden gebruikt ten behoeve van uw registratie als deelnemer aan een wedstrijd.
 • Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u te informeren over een wijziging of afgelasting van een wedstrijd.
  NB: u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de website van de organisatie voor eventuele wijzigingen of afgelastingen.
 • Uw gegevens zullen door de KNSB ter beschikking worden gesteld aan de organisaties van door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en zijn gekoppeld aan de inschrijf- en uitslagensystemen van die organisaties.
 • Deelname aan door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden betekent ook dat u vermeld wordt in de wedstrijduitslagen op o.a. knsb.nl en schaatsen.nl en/of andere uitslagen databases (inclusief tussentijden en scores).
 • De openbare uitslagen van verreden wedstrijden (inclusief tussentijden en scores) kunnen door derden worden gebruikt voor analyses en zijn geen exclusief eigendom van KNSB of licentiehouder.
 • De KNSB kan uw gegevens ook gebruiken om haar statutaire doelstelling, het bevorderen van de schaatssport en skatesport in Nederland, te bereiken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de KNSB informatie over en uitnodigingen voor deelname aan door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden aan u kan (laten) versturen. Uw gegevens zullen nimmer zonder uw voorafgaande toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden.

7.    Prijs

 • Gedurende de geldigheidsduur van de wedstrijdlicentie worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 • De KNSB stelt jaarlijks de prijs van de wedstrijdlicentie vast (“de licentieprijs”). Inschrijfgeld voor wedstrijden zijn niet in de licentieprijs inbegrepen.
 • De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8.    Bedenktijd

 • Binnen 14 dagen ná de totstandkoming van de overeenkomst kunt een beroep doen op uw wettelijk ontbindingsrecht. Dit betekent dat u het recht heeft om zonder opgave van reden de overeenkomst tot het gebruik van de wedstrijdlicentie te ontbinden, tegen volledige restitutie van de licentieprijs.
 • Indien u van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, kunt u dat kenbaar maken via het formulier op de website van de KNSB of door het sturen van een e-mail naar info@knsb.nl onder vermelding van de in het formulier op de website genoemde gegevens.
 • De wedstrijdlicentie vervalt onmiddellijk na de ontvangst door de KNSB van uw beroep op het ontbindingsrecht.
 • U doet nadrukkelijk afstand van uw ontbindingsrecht zodra u op welke wijze dan ook gebruik maakt van de wedstrijdlicentie, bijvoorbeeld door uw aanmelding voor- of deelname aan een door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijd.
 • De KNSB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor u.

9.    Tussentijdse opzegging

 • U kunt uw wedstrijdlicentie niet tussentijds opzeggen.
 • Uitsluitend ingeval van overlijden kan de licentieprijs verminderd met € 5,00 administratiekosten worden terugbetaald. In alle andere gevallen is gehele of gedeeltelijke restitutie van de licentieprijs uitgesloten.
 • De KNSB is gerechtigd om uw wedstrijdlicentie tussentijds direct in te trekken of op te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de licentieprijs, wanneer:
  1. de door u opgegeven persoonlijke gegevens niet naar waarheid blijken te zijn ingevuld;
  2. blijkt dat u geen lid bent van de door u opgegeven vereniging c.q. organisatie of als lid geschorst of geroyeerd bent door die vereniging c.q. organisatie;
  3. achteraf blijkt dat de online betaling van de wedstrijdlicentie niet is geslaagd of alsnog is geannuleerd;
  4. u in gebreke bent met uw financiële verplichtingen jegens de KNSB of aan haar gelieerde derden;
  5. de KNSB van oordeel is dat u in strijd handelt met deze voorwaarden of met enig toepasselijk reglement van de KNSB of van derden of enig wettelijk voorschrift.
  6. de tuchtcommissie, commissie van beroep of geschillencommissie van de KNSB in een tuchtrechtelijke procedure oordeelt dat u geen recht meer heeft op de wedstrijdlicentie.

10.   Klachtenregeling

 • Heeft u een vraag of klacht over de online bestelling of over de wedstrijdlicentie, dan kunt u die sturen aan info@knsb.nl. De KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw vraag of klacht reageren.

11.   Slotbepalingen

 •  Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig voor aanvang van een wedstrijd een wedstrijdlicentie te bestellen. De KNSB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt doordat u de wedstrijdlicentie, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig heeft verkregen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van een tijdelijke storing in de online bestelmodule.
 • De KNSB heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op de website van de KNSB aangekondigd en per e-mail aan u medegedeeld, waarna u veertien (14) dagen de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de aangekondigde wijziging, bij gebreke waarvan u geacht wordt de wijziging te hebben geaccepteerd.
 • Op de rechtsverhouding tussen u en de KNSB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van de KNSB om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
 • De KNSB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door middel van het gebruik van uw wedstrijdlicentie in de breedste zin van het woord.

 

Utrecht, 04-07-2018

Versie V1.3